أضيف في 28 فبراير 2022 الساعة 01:58


ⵎⴰⵏ ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵜⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖⴰⵚⵚⴰⴹ ?


                                                                                 ⵟⵟⴰⵢⵢⵉⴱ ⴰⵎⴳⵔⵓ  

                  ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵙⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⵢⴰⴷ, ⵉⵕⵥⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⴼ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⴰⴷ  ⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵍ ⴼ ⵙⵉⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ : ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ.

ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ, ⴰⵔ ⵏⴰⴷⴷⵔ ⵉⴹⵔⵉⵚⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵣⵣⵖ 2000 ⵙ ⵓⵙⴳⴰ ⴰⴷ, ⵉⵖ ⴰⵔ ⵏⴰⴷⴷⵔ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⴰⵔ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⴼ ⴰⵔ ⵏⵏ ⵜⴽⴽⴰⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⴰⴷ : ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⴷ ⵡⴰ&ⵏⵢⴰ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ.

ⴰⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⴰⵔ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵔⵓ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⴰⴷ :

  1. ⵉⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⴰ ⵖⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵜⵜⴼⴼⵓⵖⵏ ⵣⵣⵖ 2000 ⴰⵔ 2022 ⵙⵓⵍ ⵙ ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ?
  2. ⵉⵙ ⵢⵓⵎⵥ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵙ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏⵖⴷⴷ ⵉⵙ ⵏⵏ ⵢⵓⴽⵉ ⵖ ⵓⴳⴹⵉ ?

ⵉⵖ ⵓⵔⵜⴰ ⵏⵔⵓⵔ ⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⴰⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵣⵡⴰⵔ ⵏⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴷ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵔⴳ ?

  1. ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ

ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵉⵢⵏⵏⴰⵏ ⵖ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⵜⵉⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⴰ ⵏ ⵜⵛⵍⵃⵉⵜ, ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵉⵢⵏⵏⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴷⵢⴰⵣⵜ ⵉ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⵜⴰⵙⵔⵉⵜ, ⵎⴰⵏⵉⴽ ⵙ ⴰⵔ ⵜ ⵏⵜⵜⵙⵙⵏ, ⵙ  ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵓⵍ ⴷ ⵜⵍⴰⵍⴰⵢⵜ, ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵜⴰⵡⵚⴽⴰⵏ ⵉⴹⵔⵉⵚⵏ, ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵉⵏⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵚⵚⴽⴰⵏ ⴰⴹⵕⵉⵚ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵓⵙⵉⵏⵜ ⵏ ⵉⵏⵓⵎⴰⴽ ⴷ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⵓⴳⴰⵎⵏ.

ⵉⵙ ⵍⴰⵏⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵖ ⵜⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵖ ⵉⴼⴼⵓⵙ ?

ⵉⵙ ⵥⴹⴰⵕⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵛⵓⵎⴰⵛ ⴰⴷ ⵙ ⴽⵕⴰⴹ : ⴰⵙⵜⴰⵍ, ⵜⴰⵙⵏⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵏⵓⵎⴰⴽⵜ ?

ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵉⵛⵇⵇⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ, ⵓⴽⴰⵏ ⴼⴰⴷⴷ ⴰⴷ ⵔⴰⵔⵏ ⴼ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵡⵉⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵓⴳⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰ ⵙ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴱⴱⵉⵏ ⵉⵣⴰⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ, ⵎⴰ ⵙ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵕⵥⵏ ⵉⵙⴽⵔⴰⴼ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ, ⵎⴰ ⵙ ⵜⵏ ⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⵍⴽⵎⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ?????

ⵉⵖ ⴰⵔ ⵏⴰⵇⵇⵔⴰ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵏⵜⵜⴼⴼⵓⵖ ⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ :

ü ⵖ ⴷⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⵙⴽⵔⵏ, ⴽⵓ ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵉⵥⵍⵉ ⴼ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ, ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⵙⵎⵓⵏⴰⵏ

ü ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵉⴳ ⵉⵢⵜ ⴰⴱⵕⵕⴰⵏ ⵏⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ

ü ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵙⵏⵜⵍ, ⴰⵔ  ⴽⴰ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ, ⵢⵉⵍⵉ ⵎⴰ ⵖ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵙ ⵢⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵎⴰ ⵙ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵏⴰ

ü ⵓⵔⵜⴰ ⵉⵍⵍⵉ ⵖ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⵎⴰ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵖ ⵉⵔⴰⵔ ⴼ ⵓⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⴰⴷ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴰⵖ ⴼ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ

ü ⵡⵉⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ, ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵏⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴹⴼⴰⵕⵏ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ, ⵎⴰⵛⵛ ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵙⵏ ⴷ ⵏⵎⵍⴰ ⵎⴰ ⵙ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⵖ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⴼⵙⵙⵏ, ⴳⴳⴰⵎⵎⵉⵏ ⵙⵓⵍ ⵎⴰ ⴰⴷ ⴷ ⴰ ⵏⵏ ⵣⴷⴰⵢⵏ.

ü ⵡⵡⵉⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵓⵔ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵍⵍⵉ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵊⵊⵓ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ, ⵓⴽⴰⵏ ⵡⵡⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴰⵥⴰⵕ, ⵉⵖ ⵜⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⴽⵯⵏ ⵏⴰⵎⵏ, ⵙⴽⵔⴰⵜ ⴰⵖ ⴽⵔⴰ ⵖ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ, ⴼⴰⴷⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⵏⵙⵙⵏ ⵉⵙ ⴰⵙⵏ ⵜⵙⵙⵏⵎ, ⴷ ⵉⵙ ⵀⵍⵍⵉ ⵜⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⵔⵡⵍⵎ ⵉ ⵢⵉⵙⴽⵔⴰⴼ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ.

ü ⵉⵖ ⵏⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ⵣⵣⵖ ⵢⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ ⴰⵔ ⵏⵜⵜⴳⴰⵎⵎⴰⵢ ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ, ⴽⵓ ⴰⴹⵔⵉⵚ ⵏⴰⵃⵢⴰ ⵜ, ⴽⵓ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⴰⵃⵢⴰ ⵜ, ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵏⴰⵃⵢⴰ ⵜ, ⵓⵔⵜⴰ ⵉⵍⵍⵉ ⵎⴰ ⵉⵥⴷⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵏⵙⴽⴰⵔ ⵖⴰⵢⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ.

ü ⴼⴰⴷⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵔⵡⴰⵍⵏ ⵉ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵊⴷⴷⵔⵏⵉⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⵎⴰⵖⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ, ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵎⴰ ⵖ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⴽⵯⵣⵜ ⵎⴰ ⵙ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵏⴰ, ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵉⵛⵇⵇⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⵏ.

ü ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵓⴽⴽⵯⵕⴹⴰ, ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ, ⴰⵔ ⴷ ⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⵖ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ, ⵖⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⴼ ⵔ ⵏⵥⵕⵕⴰ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴳⴰ ⵉⵎⵣⵣⵉ ⴼ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⴰⵔ ⵏⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎ, ⵓⵔ ⴷ ⵉⵖ ⵏⴼⵜⴰ ⴷⴰⵔ ⵓⵣⴰⵢⴽⵓ, ⴰⵏⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵙⵙⵏⵜ ⵎⴰ ⵙ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵏⴰ, ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵙⵉⴼ, ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ, ⵉⵍⵉⵏ ⵉⴷⵓⴳⴰⵎⵏ, ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵓⵎⵉⵢ…

  1. ⴰⵎⴰⵔⴳ

ⴰⵎⴰⵔⴳ ⵖ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⵛⵍⵃⵉⵜ, ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⵉ ⵢⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⴼⵖⵏⵉ ⵜⵏ, ⵏⵖⴷⴷ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴰⵏⵏⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⴰⴽⴽⵯ.

ⴰⵎⴰⵔⴳ ⵍⵍⵉ ⴼ ⵔⴰⴷ ⵏⵙⴰⵡⵍ ⵖⵉⴷ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵉⵙ ⵏⵉⵜ ⵉⴳⴰ ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵏⵔⴰ ?

ⵉⵖ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⴰⴷ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⵖ ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴽⵔⴰ, ⴰⵎⴰⵔⴳ ⵏⵏⵖ ⵉⴳⴳⵓⵜ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵜⵜⵉⵢⵏⵏⴰ.

ⵔⴰ ⵏⴱⴷⵔ ⵉⵣⵎⵣⴰⵣ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰ, ⵣⵣⵖ ⴱⵓⵊⵎⴰⵄ ⴷ ⵍ,ⵃⴰⵊⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ ⴷ ⵓⵎⵓⵕⴰⴽ ⴷ ⵓⵏⵛⵛⴰⴷ ⴷ ⵊⴰⵏⵟⵉ ⵙ ⵡⴰⵀⵔⵓⵛ ⵙ ⵡⴰⵍⴱⵏⵙⵉⵔ  ⵙ ⴱⵢⵣⵎⴰⵡⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙⴰⵔ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ.

ⵉⵖ ⵔⴰ ⵏⴰⴷⴷⵔ ⴰⵎⴰⵔⴳ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⴷ ⵏⴱⴷⵔ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵢⵉⵏⴽⴰⵏ, ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵇⵔⴱⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵛⴰⵢⴼⵏ ⴼ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⴰⴷ ⴳⵏ ⵏ ⵉⴳⵯⵢⵢⴰ, ⴰⵔ ⵜⵜⴳⴰⵡⴰⵔⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵡⵣⵏ, ⴰⵔ ⴽⴽⴰⵜ ⵜⴰⵎⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴰⵖ ⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⴰⴷ : ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ.

ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵖ ⴷ ⵉⵍⴽⵎⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵖ ⴷ ⵉⵍⴽⵎⵏ, ⵉⵡⵣⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⴷ : ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⵏⵢⴰⵜⵏ ⵏⵖⴷⴷ ⵜⴰⵍⵀⴰⵡⴰⵜⵉⵏ, ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ, ⵉⴹⵕⵕⴰⴱⵏ, ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⴳⴰⵏ ⵉⵇⵇⵔⴱⴰⵏ ⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵉⵛⵇⵇⴰ ⴰⴷ ⵜⵍⴽⵎⵜ ⴰⴳⴷⵓⴷ.

ⴷⴷⴰⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵛⴽⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵉⵔⵡ<ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ, ⴱⵉⴷⴷⵏⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ, ⴱⵉⴷⴷⵏ ⵉⵏⵓⵥⴰⵕ, ⵢⵉⵍⵉⵎⴰ ⵙ ⵉⴽⵛⵎ ⵍⴰⵥ ⴰⵔ ⴰⵍⵍⴰⵖ ⵏ ⵓⵏⵡⴰⵍ.

ⵉⵍⴽⵎ ⴷ ⵢⵓⵜⵓⴱ, ⵎⵎⴰⵖⵏ ⵉⵏⵓⵥⴰⵕ, ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵎⴰⵖ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ ⴽⵔⴰ  ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ, ⵙⵉⵖ ⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵉⵎⵉⴽⴽ, ⴽⵯⴹⴰⵏ ⵉⵏⵓⵥⴰⵕ ⵉ ⵢⵉⵎⵉⴽⴽ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵙⵉⵖ ⴷ ⵏⵙⵔⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⵔⵄⴰⵢⵏ ⵏⵏ ⴷⵉⵙⵏ, ⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴷ ⵜⵜⵍⵍⵖⵏ ⵉⵎⵉⴽⴽ, ⵕⵥⵎⵏ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵡⴰⵜ ⵜⵉⴼⵡⵉⵏ, ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⵉⴽⵛⵎ ⵉⵔⵡⵉ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵏⵏ ⵢⵉⵡⵉ, ⵎⴰⵛⵛ ⵉⵣ ⴷ ⵖⵉⴽⴰⴷ ⴰⴷ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⵜⵜⵓ ⵓⵎⴰⵔⴳ ?

ⵢⴰⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⵢⴰⴷ, ⵉⵙⴰⵜ ⵓⵎⴰⵔⵉⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⴰⵢⵏ ⴰⵔ ⵢⴰⵟⵟⵓ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴼ ⵉⵏⵓⵥⴰⵕ, ⵙⵙⴼⵍⴷⵏ ⵓⴽⴰⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉ ⵖⵓⵏⵛⴽ ⴰⵏⵏ, ⵉⵏⵙⵔ ⴷ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴷ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵓⵔⵉ ⵉⴳⵉⵏ, ⴱⵉⴽⵙⵏ, ⴰⵔ ⵔⵡⵡⵉⵏ, ⵜⵏⴽⵔ ⵜⵎⵏⵜⴽⴽⴰⵢⵜ, ⵉⴼⴼⵉ ⵏⵏ ⵓⵏⴳⵉ ⴼ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵡⴰⵜ, ⴰⵔ ⵔⵡⵡⵉⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵔ ⴷ ⵜⵜⴼⴼⵉⵏ, ⵎⴰⴷ ⵔⵡⵉⵏ, ⵎⴰ ⴰⴷ ⴷ ⴼⴼⵉⵏ, ⵡⴰⵍⵓ.

III.  ⵎⴰⵏ ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵜⵔⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ?

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵔⴰ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⴷⵓⵙⵏⵉⵏ, ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⴳⵯⵎ ⵖ ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏⵏⵙ, ⴰⴷ ⴷ ⵓⵔ ⵏⵜⵜⴰⴽⵯⵔ, ⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⵣⵎⵣⴷⵓⴷⴷⵉⵢ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵏⵓⴼⴰ, ⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⵜⵜⵍⵍⵉ ⵖⴰⵔ ⵙ ⵓⴳⴳⵔⵏ, ⴰⴳⴳⵯⵔⵏ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⴰⵖ ⵉⵏⵖ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⵖ ⵓⵙⵡⵉⵔ : ⴰⵙⵉⴼ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵏⵓⵎⴰⴽⵜ ⵉⴱⵔⵔⴽ, ⵡⴰⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ, ⵀⴰⵏⵏ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵀⵍⵍⵉ ⵉⵔⵡⵡⵉ ; ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵥⵎⵎⴰ ⴰⵏⵍⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ  ⴽⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏⵏⵙ ⵉⴱⵔⵔⴽ, ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⴽⵯⵔ ⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⵔⴰⵔ ⵜ ⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵔⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ, ⵀⴰⵏⵏ ⵉⵎⵉⴽⵔ ⴽⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ, ⵓⵔ ⵜ ⵏⴰⵃⵢⴰ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵏ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵖ ⵉⵇⵔⴱⴰⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ.

ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴳ, ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⴰⵏⵢⴰⵜⵏ ⵏⵖⴷⴷ ⵜⴰⵍⵀⴰⵡⴰⵜⵉⵏ ⴷⵓⵙⵏⵉⵏ, ⴷ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⴷⵓⵙⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵉⴷⵓⵙⵏ, ⴳⵏ ⵡⵉⵏⵏⵙ, ⵏⵖⴷⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵏⵉ ⵡⵉⵏ ⵎⵉⵜ ⴰⴷ ⴳⴰⵏ, ⵉⴱⵔⵔⴽ, ⵡⴰⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⵉⵥⵕ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵢⴰⴹⵏ.

ⵡⴰⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⴰⵔ ⴰⴳⵕⴹ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴰⵔⵙ  ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏⴷ ⵓⵎⴽⵊⵉⵍⴰⵍ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ, ⵢⵉⵥⴹⵉⵕ ⴰⴰⴷ ⴰⵖ ⵉⴽⴼ ⴽⵔⴰ ⵉⴽⴼ ⴽⵔⴰ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴰⴷ ⵉⴱⵔⵔⴽ, ⵀⴰⵏⵏ  ⵜⵓⵙⵉⵎ ⵉⴳⵍⵣⵣⴰⵎ ⴰⵔ ⵜⵇⵇⴰⵣⵏ, ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵔⴰⴷ ⴷ ⴷ ⴼⵍⴰⵖ ⵉⴹⵕ ⵖⴰⴷ ⵏⵉⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴳⵯⵔⵉ.

ⵉⵎⴰⴽⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵢⵓⴷⴰ ⴽⵯⵏ, ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵜⵜⴰⴽⵯⵔⵏⵉⵏ, ⵓⴽⵔⵏ ⵉ ⴱⵉⵢⵣⵎⴰⵡⵏ, ⵓⴽⵔⵏ ⵉ ⵡⴰⵍⴱⵏⵙⵉⵔ, ⵓⴽⵔⵏ ⵉ ⴱⵍⴼⵇⵇⵉⵀ, ⵓⴽⵔⵏ ⵉ ⵄⴱⴷⵍⵖⴰⵏⵉ ⵍⴰⵏⵚⴰⵕ , ⵓⴽⵔⵏ ⵉ ⵓⵏⵛⵛⴰⴷ…ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴽⵔⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴰⴽⵯⵔⵏ ⴰⵙ ⵜ, ⵎⵔⴰ ⵀⵍⵍⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵡⵉⵏ ⵎⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽⵔ ⵢⵓⴷⴰ ⴽ , ⵀⴰⵏⵏ ⵜⵏⵖⵉⵜ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⵖ ⵡⵓⴷⵎ ⵏⵏⴽ.

ⵉⵙ ⵉⵣ ⵏⵏⵉⵖ ⴽⵔⴰ ⵏⵖⴷⴷ ⵓⵀⵓ ?
 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليقمرحلة المراهقة

الأمازيغية وسيناريوهات ما بعد الدستور الجديد

المراة في الاساطير الامازيغية بالاطلس الصغير

الموظفون الأشباح

نصيب الصحراء من كعكة وثائق "ويكيليكس"

نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل يفتقدون تقدير ذواتهم ويشعرون بالفشل ويواجهون إعاقات نفسية

رد : دولة المخزن ليست

مهرجان تفاوين في مهب التساؤلات

الإنسان ومبادئ الحياة السامية

عفريت الحرية .... خريج بلا وظيفة